Privacy- & Cookieverklaring

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Health in Progress, met maatschappelijke zetel te Hanswijkstraat 51, Mechelen en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0759.547.018 (hierna: “Health in Progress”). Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Health in Progress leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
 2. Health in Progress stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Health in Progress. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens

Artikel 2 – Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
  • Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres;
  • Categorie 2: formulieren invullen of bestelling plaatsen zonder registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres;
  • Categorie 3: bij registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres en wachtwoord;
  • Categorie 4: via cookies.
 2. Health in Progress kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
  1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
  2. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;
  3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

 1. Algemene doeleinden:
  Health in Progress zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken: 

  • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Health in Progress om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze Health in Progress en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Categorie 4: het verbeteren van de gebruikerservaring en statistische doeleinden (zie verder) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
   U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.
 2. Direct marketing:
  De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).
  Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Health in Progress uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Health in Progress, haar producten en/of diensten. Health in Progress kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Health in Progress bewaarde documenten.
  Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.
 3. Doorgifte aan derden:
  Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Health in Progress, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Health in Progress failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Health in Progress geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
  Health in Progress zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Health in Progress uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
  Health in Progress zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
 4. Wettelijke vereisten:
  In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Health in Progress uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Health in Progress zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Health in Progress en U.

Artikel 5 – Uw rechten

 1. Recht van toegang en inzage:
  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.
 2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
  U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Health in Progress. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
 3. Recht van verzet:
  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
  Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 4. Recht van vrije gegevensoverdracht:
  U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 5. Recht van intrekking van de toestemming:
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.
 6. Uitoefening van uw rechten:
  U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@healthinprogress.be, per post naar Health in Progress Hanswijkstraat 51, Mechelen
 7. Automatische beslissingen en profiling:
  De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 8. Recht om klacht in te dienen:
  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.
  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
  Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

 1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 2. In geen geval kan Health in Progress aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
 3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

 1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
 2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

 1. Wat zijn cookies?
  Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Health in Progress en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.
 2. Waarom gebruiken we cookies?
  Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.
  Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
 3. Soorten cookies:
  Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.
  Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies
 4. Uw toestemming:
  U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.
  Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.

WordPress

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WordPress voor website ontwikkeling. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
sessie
Functie
Checkt of cookies kunnen worden geplaatst
Naam
Expiratie
permanent
Functie
Opslaan van gebruikersvoorkeuren
Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Opslaan van gebruikersvoorkeuren
Naam
Expiratie
permanent
Functie
Ingelogd houden van gebruikers

Wordfence

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Wordfence voor website veiligheid. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Wordfence Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
1 dag
Functie
Bepalen of de gebruiker is ingelogd

MathTag

Doel wordt onderzocht

Gebruik

We gebruiken MathTag voor adverteren. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Doel wordt onderzocht

Naam
Expiratie
Functie
sibautomation.com

Google Fonts

Doel wordt onderzocht

Gebruik

We gebruiken Google Fonts voor het vertonen van web-lettertypen. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Fonts Privacyverklaring.

Doel wordt onderzocht

Naam
Google Fonts API
Expiratie
Functie

Diversen

Doel wordt onderzocht

Gebruik

Delen van gegevens

Het delen van gegevens is in afwachting van onderzoek

Doel wordt onderzocht

Naam
loglevel
Expiratie
Functie
Naam
session_id
Expiratie
Functie
Naam
email_id
Expiratie
Functie
Naam
lastExternalReferrerTime
Expiratie
Functie
Naam
lastExternalReferrer
Expiratie
Functie
Naam
cmplz_functional
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_statistics
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_preferences
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_marketing
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
amplitude_unsent_6e403e775d1f5921fdc52daf8f866c66
Expiratie
Functie
Naam
amplitude_unsent_identify_6e403e775d1f5921fdc52daf8f866c66
Expiratie
Functie
Naam
acf
Expiratie
Functie
Naam
fbv_tree
Expiratie
Functie
Naam
wpEmojiSettingsSupports
Expiratie
Functie
Naam
_fbp
Expiratie
Functie
Naam
amp_6e403e
Expiratie
Functie
Naam
_gcl_au
Expiratie
Functie
Naam
_ga
Expiratie
Functie
Naam
cmplz_consented_services
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_policy_id
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_banner-status
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
sib_cuid
Expiratie
Functie
Naam
_gid
Expiratie
Functie
Naam
_ga_G564ZMTJ7B
Expiratie
Functie
Naam
cmplz_user_data
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_cookie_data
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
_gat_gtag_UA_77021215_21
Expiratie
Functie

 

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

 

Blijf op de hoogte

Zorgen voor de ideale begeleiding bij de eerste 1000 dagen van je baby? We delen onze kennis graag (maar niet te vaak, beloofd).

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS